Imię:*  
Nazwisko:*  
Miasto:*  
Województwo:*  
Ogłoszenia:*
Języki:*
Branża / Stanowisko:*
Uprawnienia:
Wybierz branżę
Email:*    
Telefon
(22 000-00-00, +48 000-000-000):*
   

Wgraj CV (pdf, doc, docx, txt):
 
Angielski wybierz plik
Francuski wybierz plik
Niemiecki wybierz plik
Polski wybierz plik
 
Przepisz tekst
z obrazka*
 

Zmień tekst jeśli nie jest czytelny
 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 43A lok.84 oraz partnerów i klientów BCSystems Sp. z o.o. w celu informowania o procesach rekrutacyjnych zgodnych z moim profilem zawodowym oraz realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnych z moim profilem zawodowym prowadzonych przez BCSystems Sp. z o.o. oraz klientów BCSystems Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również potwierdzam, że podanie przeze mnie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego, BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 43A lok.84, 00-855 Warszawa (dalej zwana „BCSystems”). W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez BCSystems, mogą się Państwo skontaktować z BCSystems w następujący sposób: a) adres e-mail: office@bcslegal.pl, b) adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 43A lok.84, 00-855 Warszawa, c) telefon kontaktowy: 22 622 97 31.
2) Państwa dane podane w formularzu są przetwarzane w celu informowania o procesach rekrutacyjnych zgodnych z Państwa profilem zawodowym oraz realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnych z Państwa profilem zawodowym, prowadzonych przez BCSystems oraz klientów BCSystems na podstawie zgody udzielonej przez Państwa administratorowi danych. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez BCSystems w celu prowadzenia analiz i statystyk oraz udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych. Podali Państwo swoje dane osobowe z własnej inicjatywy, nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych i nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne dla informowania Państwa o procesach rekrutacyjnych oraz ich realizacji.
3) W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, w przypadku zaistnienia konieczności Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z BCSystems, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu BCSystems na podstawie zawartej z BCSystems umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ani do organizacji międzynarodowej.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez BCSystems przez okres 10 lat lub do czasu wycofania przez Państwa zgody.
6) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia swoich danych osobowych.
7) Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
9) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BCSystems Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez BCSystems do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     
 
* Pola wymagane